Entrevista a Privacydat, especialistes en protecció de dades personals i comerç electrònic

Privacydat és una empresa consultora constituïda l’any 2015  per Raquel Pardo (RP) i Valentina García ubicada a l’allotjament empresarial de Can Muntanyola. La seva especialitat és la privacitat de les dades en l’entorn empresarial, un sector professional creat a partir de l’entrada en vigència de les dues lleis: La Ley  orgánica de Protección de Datos  15/1999  i la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información  34/2002.

Formadores del nou cicle sobre privacitat a internet del PuntticMuntanyola d’aquest proper mes de novembre

Raquel_pardo

Raquel Pardo, directora tècnica i auditora en LOPD i LSSI

Quines obligacions i avantatges té per a l’empresa davant la LOPD i la LSSI?

RP-La protecció de dades de caràcter personal, regula el règim jurídic sobre el tractament de “Dades de caràcter personal”. On el seu objecte, no és un altre, que el garantir i protegir en el que concerneix al tractament de dades, els drets fonamentals de les persones físiques.

En quant a les obligacions bàsiques que imposa la llei per al compliment de la LOPD podrien resumir els seguiments punts:

 1. Creació de l’estructura de seguretat de l’empresa en el tractament de dades de caràcter personal.
 2. Realitzar un anàlisi de Seguretat i identificació de fitxers. Inscripció de fitxers en el registre central de la A.E.P.D.
 3. Disposar de “DOCUMENT SEGURETAT” i els seus annexos.
 4. Creació, signatura de contractes i incorporació de clàusules conforme a LOPD i LSSI-CE.
 5. Mantenir i actualitzar els protocols segons la legislació Vigent, mitjançant auditories internes i/o externes periòdiques.
 6. Atenció dels drets A.R.C.O. (Accés, Rectificació, Cancel·lació i oposició) dels titulars de les dades.

I en quant al compliment de la LSSICE, podríem resumir:

1. Revisió, diagnòstic i adequació de les comunicacions comercials de l’ empresa segons la normativa LSSICE.
2. Incorporar els Avisos Legals, Polítiques de Privacitat i Condiciones Generals de Venda a les pàgines Web, Xarxes Socials o similars de l’empresa.

Complir adequadament amb la LOPD i LSSICE per part dels professionals i les empreses, mitjançant un anàlisi de seguretat i implementant procediments i mesures que augmentin la seguretat i garanteixin el tractament de la informació (dades personals) adequadament, es tradueix sense dubte en un actiu que garanteix el drets fonamentals, aportant una imatge professional i un valor afegit com element diferenciador envers la competència.

 • Què és el dret a l’autodeterminació informativa de la persona?

RP-El dret a l’autodeterminació informativa és un dret fonamental derivat del dret a la privadesa, concretament es la facultat de tota persona per exercir control sobre la informació personal que li concerneix, continguda en registres públics o privats, tant en mitjans informàtics com físics.

Està regulat per la pròpia Constitució Espanyola i desenvolupat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La Agencia Espanyola de Protecció de dades personals es l’ organisme encarregat de vetllar pel compliment de la legislació sobre protecció de dades i controlar la seva aplicació, especialment en quant als drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades, adscrita al Ministeri de Justícia, però que actua amb independència de les Administracions Públiques en l’exercici de les seves funcions.

 • Quines obligacions té un formulari de contacte?

RP-L’article 5.1 de la LOPD, regula la recollida de dades en tots els aspectes, i indica que els interessats als quals es sol·licitin dades personals hauran de ser prèviament informats de manera expressa, precisa i inequívoca: a) de l’existència d’un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la recollida d’aquests i dels destinataris de la informació: b) del caràcter obligatori o facultatiu de la seva resposta a les preguntes que els són plantejades; c) de les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-los; d) de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició; i) de la identitat i adreça del responsable del tractament o, si escau, del seu representant. Per aquest motiu tots el formularis on es recullin dades de caràcter personal, han de complir amb aquesta obligació.

 • Què és el marqueting de permís?

RP-El màrqueting de permís és bàsicament, poder dirigir publicitat orientada a un sector específic que ha otorgat el seu consentiment previ, d’aquesta forma, aquesta publicitat serà legal i per tant efectiva.

Si es vols desenvolupar una campanya pròpia de màrqueting de permís, s’ha de començar coneixent perfectament que la diferència entre aquesta estratègia i l’SPAM es troben en els permisos atorgats pels titulars de les dades. Per tant hem de buscar usuaris i clients potencials que s’adaptin al que podem oferir-los a través del màrqueting de permís, de manera que puguin trobar potencialment interessant algun producte o servei nostre segons les seves necessitats.

 • Ens podríeu explicar que és “Save harbor” què passa amb l’embolic entre l’Agencia Española de datos i els EE:UU

RP- El famós acord “Safe Harbor” ( Port segur) autoritzava a les companyies no europees a la transferència de dades personals a un tercer país quan garantissin un nivell de protecció adequat i es respectés les disposicions legals dels Estats membres, encara que l’en la pràctica no es pogués comprovar-se el nivell de protecció. Com ja coneixereu una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea va tombar fa uns mesos aquest acord. La Comissió Europea i el Departament de Comerç d’EUA ja han trobat substitut al “safe harbor”, i han anunciat un acord sobre el nou sistema de transferència de dades personals, després que l’anterior fos anul·lat per la Justícia europea. El nou marc, es denomina “privacy shield” (Escut de privadesa), i es te previst que entri en vigor, aproximadament en uns tres mesos. Segons la Comissió, aquest nou acord implica més obligacions per a les empreses nord-americanes a l’hora de protegir les dades de ciutadans europeus, i una major col·laboració amb les autoritats de protecció de dades internacionals, les decisions de les quals seran d’obligat compliment per a aquestes empreses.

 • Per fi una Nova llei sobre protecció de dades,quines novetats ens depara?

RP – El 15 de desembre de 2015, el Parlament Europeu reunit a Estrasburg va aprovar la proposta de la Comissió per dotar a la UE d’una nova llei de protecció de dades. Tres anys han trigat les institucions europees a redactar aquesta nova normativa que es creu que es ratificarà al primer trimestre del 2016, en aquest aspecte es preveu que es donarà un període de dos anys per adaptar-se a la nova normativa, el nou reglament propiciarà una protecció de dades general que habilitarà a les persones per tenir més control sobre les seves pròpies dades.

La aplicació del nou reglament europeu de protecció de dades (RGPD) serà d’aplicació obligatòria a partir del 25 de maig de 2018 i suposarà:

             Increments de les obligacions d’informació als interessats i/o afectats.
             Introducció del dret a l’oblit.
             Dret a la portabilitat de les dades d’un usuari de tractament electrònic a un altre.
             La creació de la figura del Delegat de Protecció de Dades.
             Obligació de realitzar anàlisi de riscos i avaluacions d’impacte per determinar el compliment normatiu.
             L’obligació de registrar documentalment les operacions de tractament de dades, tant per part dels Responsables de Fitxer com pels Encarregats de Tractament.
             Increment de la quantia de les sancions, podent arribar al 4% del volum de negoci total anual
             Aplicació de “Finestreta Única” en les relacions

Si bé això la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre i el seu reglament de desenvolupament (Reial decret 1720/2007), segueix vigent, sent d’obligat compliment fins a l’aplicació del nou reglament.

Entrevista a Antoni Guitart, CEO de Billage.es

Nova data! 31 de gener
Billage: Factura, projectes i comercialitza la teva empresa

Aprofitem la ben entesa per conèixer al seu CEO i fundador Antoni Guitart, enginyer informàtic i emprenedor nat!

Billage

Equip de Billage.es , Antoni Guitart (dreta de la imatge) compagina aquesta empresa amb d’altres dues més DMS (consultoria informàtica) i Aldextra.com Workforce intelligence). A la tercera posició Jordi Arnau sales Development  Representative at Billage

P. Antoni, explica’ns com va néixer Billage.es?

Billage va néixer del propi dolor dels fundadors davant la manca d’eines fácils i útils per gestionar petits negocis. M’explico, vam veure que el petit empresari que vol gestionar el seu negoci amb eines de software tenia 2 opcions:

 1. Fer servir solucions cares i complexes
 2. Fer servir solucions econòmiques però massa simples

És a dir, no hi havia solucions econòmiques, fàcils d’usar i adaptades a les necessitats del petit empresari.

Un dels conceptes més importants que vam voler implementar a Billage i, que en el Fons és el SEU ADN, va ser que la informació havia de fluir.

És a dir, tradicionalment, s’ha dissenyat el software compartimentant les funcionalitats o mòduls des del punt de vista funcional de l’empresa (vendes, marketing, administració, comptabilitat, etc..) però a l’empresa petita aquest paradigma no funciona. Per exemple, en el cicle de vida, una oportunitat de negoci des de que es neix fins que es factura a billage hi participen rols com: comercial, marketing, administració. Si tens una oportunitat, fes una oferta. Si guanyes una oportunitat, factúra-la! Si ja tens la factura, comença el projecte! Fent un click, aquest és el concepte de fluïdesa a billage.

P. Dels tres serveis (comercial, facturació i gestió de projectes) que oferiu, quina és el més utilitzen el vostres clients?

És el més utilitzat és facturació, per la senzilla raó de que totes les empreses han de facturar. 😉

No obstant, últimament està incrementant molt l’ús de la gestió de tasques i projectes. Precisament perquè hem implementant moltes millores per facilitar-ne l’adopció.

P. La gestió de projectes és clau en la productivitat. Ens podeu explicar com l’apliquen els vostres clients?  Funcionaven així abans d’utilitzar billage?

Per empreses de serveis, especialment les que facturen projectes, és vital tenir un control de les hores dedicades a cada tasca i projecte. En cas contrari, no es pot saber objectivament si el projecte és un èxit o no. La nostra experiència ens ha dit que hi ha 3 nivells de maduresa respecte a la digitalització del procés de gestió de projectes i tasques:

 1. Nivell bàsic: fan servir una eina per saber el to-do. És a dir, per saber quines tasques s’han de fer i per quina persona
 2. Nivell mitjà: imputen hores a cada tasca per poder saber a on va el temps
 3. Nivell billage: poden imputar hores amb preu de cost i venda per poder facturar automàticament

És a dir, amb billage els nostres clients, de forma natural, poden convertir temps en factures. Quan veiem clients que en poc temps treballen d’aquesta forma ens dóna molta satisfacció.

P. Arribem a la factura electrònica, amb quina plataforma treballeu?

Treballem amb facturae. No obstant, la realitat és que encara es fa servir poc per part dels nostres clients.

P. Una de les claus d’èxit en els CRM és el d’integració amb aplicacions terceres. Per quan tindreu previst la integració amb Mailchimp, Drive, Typeform

Exacte! Tenim un pla estratègic per fer integracions amb tercers.  Volem convertir Billage en un autèntic Hub de gestió per petits empresaris que faciliti el treball col·laboratiu i augmenti la productivitat. Aquest mes publicarem la integració amb Google Calendar i a continuació farem la integració amb Stripe per permetre que els nostres clients puguin cobrar abans les seves factures.

 

Calendar-Time-256x256

Billage: Factura, gestiona projectes i comercialitza la teva empresa
18 d’octubre, de 9.30 a 13.30 h

 

Íncipy presenta el primer estudi sobre maduresa digital de les empreses

Publicat el primer estudi sobre l’estat de transformació digital de les empreses espanyoles

El passat dimarts 28 de setembre a Barcelona, la consultora Incipy  en col·laboració amb l’ empresa de selecció de personal nPeople, va presentar el seu primer estudi sobre l’estat de les empreses en transformació digital.

Aquest estudi, innovador pel que fa a metodologia com a la temàtica, te un doble objectiu: el primer de caràcter informatiu, analitza la situació de 250 empreses enquestant a directius de diferents àmbits d’actuació. El segon objectiu de l’estudi és oferir una eina a les empreses per accelerar el seu procés de transformació digital.

IMG_20170928_095621

Segons Joana Sánchez, presidenta d’ Incipy, hi han pocs líders digitals degut als propis factors de risc que comporta la pròpia transformació digital com per exemple, la soledat dins dels equips directius o la manca de resultats econòmics procedents d’Internet.

L’actitut reactiva de molts directius fa que es retardi la transformació digital dins de les empreses espanyoles.

J. Sánchez afirma que les dones estan ajudant moltíssim al canvi cultural dins de les empreses a través de departaments de RRHH, comunicació i/o màrqueting.

Tot i que la mitjana de valoració  final de transformació digital de les empreses espanyoles és més aviat baix, 3.7 de 10 (màxim),  els especialistes adverteixen que aquest procés s’accelerarà ràpidament ens els propers anys gràcies al canvi generacional dels equips directius.

Variables clau que conformen l’Índex i presentació de resultats

La definició del índex s’ha realitzat en funció de quatre àmbits clau: visió, cultura i lideratge, les persones, els clients i els  models de negoci. A partir d’aquests àmbits s’han definit 5 estadis de maduresa digital: bàsica, inicial, estratègica, transformadora i innovadora calculats a partir de 14 indicadors.

 • Visió, cultura i lideratge

Punt + El 42 % de les empreses tenen un full de ruta de transformació digital. La figura sènior està representada en un 28 %, centrant al client com a centre de la seva estratègia

Punt –  Més de la meitat de les empreses NO tenen pla de transformació digital i NO tenen un líder digital sènior delegant aquesta responsabilitat a un perfil júnior

 • Persones

La transformació digital és una transformació de negoci que no aconsegueix sinó hi ha una involucració de les persones.

Punt + En el camp de la formació, 23% del enquestats consideren que els seus treballadors tenen formació en habilitats digitals. Nivell baix en l’ús d’eines col·laboratives digitals

Punt – Dels entrevistats, el 53 % no coneix el grau de formació dels seus treballadors i tan sols l’ 11% afirma que els treballadors de la seva empresa tenen habilitats digitals.

 • Clients

En relació als clients hi ha una  dispersió absoluta en les accions digitals implementades sense que destaqui cap d’elles clarament

Punt + El 88% tenen una estratègia digital en canals digitals enfocats a l’estratègia de marca i productes que potencien l’escolta, la conversa i la relació.

Punt –  El 19 % dels professionals  dels enquestats  no fa ús de cap eina ni canal digital que ajudi a situar als seus clients en el centre de la seva estratègia

 • Negoci digital

La disrupció  en la transformació de models de negoci encara no és una realitat per a les empreses.

Punt + Entre un 20 – 50 % del ingressos de les empreses provenen d’Internet.

Punt –  El 35 % de les empreses encara es resisteix a donar un salt als entorns digitals: manifestant que la seva quota de negoci digital és menys del 20%.

index

Casos d’èxit

La presentació de l’estudi va concloure amb una taula rodona amb 3 líders digitals que van compartir els aspectes claus i els beneficis que ha suposat la transformació digital de la seva empresa i del seu model de negoci.

IMG_20170928_104729

 

Ramón Martín, CEO de Ricoh,  senyala que amb l’arribada de la crisi al 2012 RICOH va tenir l’oportunitat de transformació buscant nínxols de mercat en l’àmbit de la tecnologia a partir de clients i involucrant a tot l’equip de directius en el procés de canvi

Alex Morales, CEO de Grup Novolux (sector de la distribució) és un exemple de model de negoci tradicional que s’ha transformat digitalment a través de l’empoderament digital dels seus equips col·laborant estretament proveïdors i clients-

Josep Ramón Sanromá, CEO de l’ Institut Català de Finances (ICF) que va canviar el model de negoci basat en el finançament públic al privat. Això va suposar una transformació de l’entitat pública digitalitzant processos interns , realitzant canvis en els espais de treball i formació dels treballadors

Si estàs interessat/da en l’estudi, pots descarregar te’l en el següent l’enllaç

banner_ebookhttp://incipy.com/ebooks/Estudio_Indice_Madure

 

Via @nuriallb

 

Vols venir al supercomputing center? Visita empresarial al Marenostrum (BSC)

Aplicacions de supercomputació (big data, simulació…)
10 d’octubre de 2017, de 15:30h a 17:30h

El tema
FEM CULTURA EMPRESARIAL i D’INNOVACIÓ de la mà de l’Anella industrial i BSC-CNS. Visitem el MareNostrum un dels computadors més grans d’Europa i les aplicacions i serveis que aquest equipament ofereix a les pimes i la indústria.

Inici


http://www.bsc.es/ca/tech-transfer/descobreix-la-supercomputacio/arees-aplicacio
Objectius

 • Conèixer què és i què fa el BSC- Centre Nacional de Supercomputació acompanyats de l’I2CAT i visitar el MareNostrum 4 (un dels supercomputardors més grans d’Europa inaugurat el juny del 2017)
 • Aplicacions d’aquest equipament científic per a les PIMES industrials.
 • Diferenciar el Data analítics del Big Data, i com aprofitar les potencialitats d’aquest darrer per a la indústria.

Dirigit a
Empresaris, equips directius i qualsevol persona de Pimes de Granollers i Montmeló.
Programa
15:30 h- Trobada a la porta del BSC-CNS i benvinguda
15:35 h  Visita guiada al MareNostrum. Presentació del BSC-CNS.
16:20  h -Principals oportunitats del Big Data a la indústria. I2cat-Anella industrial
16:50 h -Experiència d’una empresa (per concretar)
17:10 h – Aplicacions per la indústria del HPDA (High Performance Data Analytics) -BSC
17.30 Fi de la jornada.

Lloc de trobada: Torre Girona, C. Jordi Girona, 31 (zona universitària)

 

INSCRIU-T’HI

Formació digital per a emprenedors i professionals

Iniciem el darrer trimestre de l’any, amb Aula Oberta i nous horaris!

Pel que fa al programa #EmprenTIC: el meu negoci a Internet, les píndoles programades de moment són:

2
Una de les plataformes de venda online més utilitzades. Taller ideal per a comerciants que utilitzin aquesta plataforma o bé, vulguin conèixer millor el seu funcionament
21/09/2017 (2.5 hores)
Tens un projecte emprenedor entre mans i els vols donar a conèixer. Coneix el teu punt de partida i quines són les properes passes.
Conèixer la normativa nacional i internacional abans d’emprendre la teva venda on-line pot estalviar-te feina i recursos.
La plataforma al núvol de gestió comercial, facturació i gestió de projectes que més utilitzen els emprenedors i freelance

WORKSHOP – Protecció de Dades

Tot i que estem pendents de la publicació de la nova normativa europea del 2018, hem programat com cada any el cicle de Protecció de Dades de tardor. Descobreix els canvis legislatius per l’any vinent!

3

Obrim l’aula!

A partir del 20 de setembre, cada dimecres emprenedors de Granollers Mercat tenen un espai on poder treballar estant acompanyats per la dinamitzadora
Tenen preferència als alumnes i/ o usuaris del #Empren: El meu negoci a Internet programa de capacitació digital de Granollers Mercat
Cal registre previ a recepció

 

També et pot interessar….

15/11/2017 (8 hores)
Treballa el teu ELEVATOR PITCH amb tècniques de VISUAL THINKING i l’ajuda de vídeos 

Taller imprescindible per impulsar el teu projecte i el teu perfil professional a Internet. coneixeràs tres tècniques

 

A %d bloguers els agrada això: